Att leda i förändring

Världen är under ständig förändring. Så även företag.  Här pågår en process, när det gäller t ex Mediekonvergens, dvs att arbeta på flera plattformar samtidigt. Likaså genomgår olika branscher processer, där organisationer omskapas, får nytt  och annorlunda innehåll. Och så vidare…

Förändring är inget nytt påhitt. Förändring pågår hela tiden. Vi uppfattar förändring på många olika sätt. En del ser det som oöverstigliga hinder, en härva utan början eller slut. I min värld finns det emellertid alltid en lösning runt hörnet.

Ett sätt att öka förståelsen hos dig själv och omgivningen både på jobbet, därhemma och i samhället, är att närma dig teorin och modellen Förändringens fyra rum. Docent Claes Janssens forskning ligger bakom denna teori.

Det är en beprövad metod sedan många år och fungerar var som helst i en organisation. Den är utmärkt som redskap för dig som individ, när du vill öka din självinsikt. Den är lika användbar i olika arbetsgrupper, ledarutveckling och inom många andra områden.

Personligen arbetar jag med tre av verktygen kring Fyrarummaren.

Tre verktyg i Fyrarummaren

Introduktion till Fyrarummaren

På mindre än två timmar kan du skapa ökad förståelse för förändring och hur enskilda personer påverkar och påverkas i stressiga, svåra, komplexa och problemfyllda situationer.
Det som gör inlärningen stark och meningsfull är att metodiken förutsätter allas aktiva medverkan och att samtligas personliga erfarenheter används varje gång som teorin byggs upp.

  • Små, stora eller mycket stora grupper och organisationer.

Personlig Dialektik med Outsiderskalan

Kombinationen av teori och metodik som den förmedlas på är unik i sitt slag och mycket produktiv – den skapar kraft och mod även i svåra lägen.
Ett idealiskt verktyg för att underlätta personlig utveckling, ökad självförståelse samt större accepterande och tillvaratagande av personliga olikheter.
Utmärkt i ledarutveckling, i samband med livs- och karriärplanering samt vid team- och ledningsutveckling.

  • Individuellt.
  • Relativt små grupper, upp till 20 personer.

Organisationsbarometern

Genom att använda Organisationsbarometern kan medlemmarna i en arbetsgrupp, ledningsgrupp eller i ett helt företag kartlägga klimatet utifrån Fyrarummarens aspekter på ett mycket aktivt och dynamiskt sätt.
Upplevda problem och utvecklingsbehov identifieras och utgör grunden för utformandet av adekvata och väl förankrade utvecklingsplaner.

  • Individuellt.
  • Liten grupp, team avdelning, enhet.
  • Mycket stora grupper, upp till 300 personer samtidigt.

Vill du veta mera? Gå till andolin.com/fourrooms/sv/